Si­sä­maa­lauk­sen vii­si etua

20.09.2022

Si­sä­maa­lauk­sen vii­si etua - pi­ris­tää il­met­tä, luo tun­nelmaa ja kas­vat­taa asun­to­si arvoa 

Pimeiden iltojen lä­hes­tyes­sä ja vuo­sit­tais­ten syyssiivousten pää­tyt­tyä mo­net kiin­nit­tä­vät huomio­ta eten­kin ko­din si­sä­pin­to­jen kun­nos­tuk­seen ja uu­den si­sus­tus­tyy­lin luo­mi­seen. Yksi suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta si­sus­tuk­ses­sa on si­sä­sei­nien maa­laus; on­han se kuiten­kin en­sim­mäi­nen asia joka huo­nees­sa pis­tää sil­mään sin­ne saa­pues­sa. Mo­net maa­laut­ta­vat ko­din pin­nat myös esi­mer­kik­si en­nen asun­non myy­mis­tä, tai muu­ton yh­tey­des­sä. Mut­ta mil­lai­sia mui­ta syi­tä ko­din si­sä­pin­to­jen maa­laut­ta­misel­le on? Voi­ko ko­din si­sä­maa­leil­la vai­kut­taa esi­mer­kik­si omiin tun­ne­ti­loi­hin, tai onnel­li­suu­teen? 

1. Ko­ho­ta mie­lia­laa 

Vie­täm­me pal­jon ai­kaa päi­väs­täm­me ko­to­na, jo­ten ko­din si­sus­tuk­sel­la ja vä­ri­maa­ilmal­la to­del­la­kin on dra­maat­ti­sia vai­ku­tuk­sia myös mie­lia­laam­me. Ym­pä­ris­tön, si­sustuk­sen ja ark­ki­teh­tuu­rin vai­ku­tus­ta mie­lia­laan tut­kii­kin neu­roark­ki­teh­tuu­rin tie­tee­nala, jo­ten ko­din vä­ri­maa­il­man vai­kut­ta­mi­nen mie­lia­laan ja on­nel­li­suu­teen on pys­tyt­ty to­dis­ta­maan myös tie­teel­li­ses­ti eri­lai­sin tut­ki­muk­sin. Iloi­sen si­sus­tuk­sen ja vä­ri­maa­il­man luo­mi­seen suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän eten­kin kel­tai­sen eri sä­vy­jä. Pir­teä ja vä­ri­käs kel­tai­nen ko­hot­taa mie­lia­laa va­paut­ta­mal­la sero­to­nii­nia, joka edis­tää muun muas­sa hy­vä­no­lon­tun­net­ta. Myös vih­reän sä­vy­jen on ha­vait­tu edis­tä­vän on­nel­li­suut­ta, sil­lä se on luon­non ja rau­hal­li­suu­den väri. Mi­kä­li ha­luat luo­da ti­laan hie­man ro­man­tiik­kaa, on esi­mer­kik­si peh­meä vaalean­pu­nai­nen tä­hän oiva sävy. Viih­tyi­sän ja ko­toi­san tun­teen puo­les­taan saat ai­kaan läm­pi­mil­lä sä­vyil­lä, ku­ten bei­gel­lä ja kul­lal­la.

2. Kas­va­ta ko­ti­si ar­voa 

Ko­din si­sä­sei­nien maa­laus on var­mas­ti yksi hel­poi­ten to­teu­tet­ta­vis­ta ta­vois­ta nos­taa asun­to­si ar­voa ker­ta­hei­tol­la. Hy­vin va­li­tut vä­rit, sekä am­mat­ti­lai­sen kä­den­jäl­ki vies­tii tu­le­vil­le omis­ta­jil­le, että ko­dis­ta on pi­det­ty hy­vää huol­ta. Myy­tä­vän ko­din si­sä­seinien maa­laut­ta­mi­nen am­mat­ti­lai­sel­ta on­kin kan­nat­ta­vam­paa ko­din myyn­nin edis­tämi­sen kan­nal­ta, kun moni osaa­kaan ku­vi­tel­la. Myyn­tiä var­ten koti kan­nat­taa maa­laut­taa neut­raa­leil­la vä­reil­lä; täl­löin po­ten­tiaa­li­sen os­ta­jan on hel­pom­pi ku­vi­tel­la omat ta­va­ran­sa huo­nei­siin. Vaa­leat ja neut­raalit sä­vyt saa­vat usein ti­lan vai­kut­ta­maan myös suu­rem­mal­ta ja va­loi­sam­mal­ta, joka on tie­ten­kin erit­täin po­si­tii­vis­ta asun­toa myy­des­sä. 

3. Pei­tä pie­net ku­lu­mat 

Ko­dit on teh­ty asut­ta­vak­si, ja elä­mi­sen jäl­jet nä­ky­vät­kin usein kol­hui­na, naar­mui­na, rois­kei­na ja mui­na mys­tee­ri­jäl­ki­nä eten­kin sei­nis­sä. Mi­kä­li per­hee­see­si kuu­luu li­säksi vie­lä lap­sia tai lem­mik­ke­jä, on ko­din sei­nät ja maa­li­pin­ta usein ko­val­la koe­tuk­sella. Sei­nien ku­lu­mi­seen vai­kut­ta­vat osal­taan myös muut ka­lus­teet, jot­ka saat­ta­vat jättää py­sy­viä jäl­kiä osues­saan maa­li­pin­taan. Eten­kin ko­din huo­ne­ka­lu­jen jär­jes­tys­tä muu­tet­taes­sa pie­net jäl­jet ja epä­ta­sai­set ku­lu­mat osu­vat sil­mään usein var­sin huo­mio­ta he­rät­tä­väs­ti. On­nek­si myös sit­keimmät ku­lu­mat ja jäl­jet saa­daan nä­ky­mät­tö­miin laa­duk­kaan ja peit­tä­vän maa­lin avul­la, joka puo­les­taan saa ko­ti­si tun­tu­maan taas täy­sin uu­del­ta! 

4. Pa­ran­na sisäil­man ­laa­tua 

Ny­ky­ai­kai­set si­sä­maa­lit ovat ke­hit­ty­neet pal­jon van­hem­mis­ta maa­leis­ta, ja si­säl­tävät­kin huo­mat­ta­vas­ti vä­hem­män si­säil­mal­le hai­tal­li­sia yh­dis­tei­tä. Van­hois­ta maa­leista saat­taa va­pau­tua il­maan hai­tal­li­sia for­mal­de­hy­de­jä eten­kin sil­loin, kun si­sä­ti­laan on va­lit­tu sin­ne so­pi­ma­ton maa­li. Mi­kä­li siis si­säil­man­laa­tu on si­nul­le ja per­heel­le­si eri­tyi­sen tär­ke­ää, on ko­din pin­nat syy­tä maa­laut­taa am­mat­ti­lai­sel­la am­mat­ti­ta­son si­sä­maa­lein. Näin voi­daan var­mis­tua maa­lin täy­del­li­ses­tä so­vel­tu­vuu­des­ta si­sä­ti­loi­hin. 

5. Kau­nis si­sus­tus 

Var­mas­ti jo­kai­ses­ta ko­dis­ta löy­tyy elä­mi­sen merk­ke­jä - eten­kin sei­nil­lä. Kol­hut, jäl­jet ja van­han sei­nä­maa­lin ku­lu­mi­set syn­ty­vät her­käs­ti eten­kin huo­ne­ka­luis­ta tai lap­sien ja lem­mik­kien lei­keis­tä. Pie­net ku­lu­mat ja jäl­jet on kui­ten­kin erit­täin help­po peit­tää laa­duk­kaal­la maa­lilla, ja näin ko­din sei­nät saa­daan jäl­leen so­pi­maan kau­niis­ti si­sus­tuk­seen. Ha­lu­tes­saan si­sus­tus­ta voi­daan myös muut­taa täy­sin, aloit­taen esi­mer­kik­si si­säsei­nien maa­laa­mi­sel­la. Uu­del­la tren­dik­kääl­lä vä­ril­lä voi­daan luo­da ko­tiin täy­sin uusi si­sus­tus­tyy­li, tai ehos­taa jo van­haa omak­si tun­tu­vaa si­sus­tus­tyy­liä. Esi­mer­kik­si roh­keat tum­mat si­nisen ja vih­reän eri sä­vyt luo­vat huo­neel­le per­soo­nal­li­sen loo­kin, kun taas ajat­to­mil­la vaa­leil­la sä­vyil­lä saa­daan tila vai­kut­ta­maan va­loi­sal­ta ja mo­der­nil­ta. Mi­kä­li et ole var­ma mil­lai­nen maa­li so­pi­si juu­ri si­nun ko­tii­si, voit aina ky­syä apua ja tyy­li­neu­vo­ja alan am­mat­ti­lai­sil­ta par­haan lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si.

Pyydä maksuton tarjous asuntosi sisämaalauksesta

Vastaamme 24 tunnin sisällä.